Opleiding noodzakelijk

Er zijn belangrijke bewegingen in het werkveld van de zorg, sociale zekerheid en welzijn die organisaties uitdagen na te denken over hoe zij de kwaliteit voor cliënten in de komende jaren kunnen garanderen en borgen:

  • De decentralisatie van beleidstaken van landelijke overheid naar lagere overheden.
  • De beweging naar ambulantisering van de zorg en verschuiving van de financiering (‘zorg-zwaarte-pakketten’ ZZP), zoals de mutatie binnen de AWBZ en de verschuiving vanuit de AWBZ naar de WMO en WLZ.
  • Aanpassing van de sociale wetgevingen, zoals de WWB, de ABWZ, de Wet Poortwachter, de ontslagwet, de WAJONG en de WSW

De decentralisatie naar lagere overheden – waarbij de gemeente de participatie van burgers  prioriteit geeft – heeft directe consequenties voor de opdracht en de taken van gemeenten en organisaties. In het verlengde hiervan is ook het werk van de professionals aan verandering onderhevig. Om deze veranderingen mogelijk te maken is het van belang dat medewerkers  in gemeenten en instellingen worden begeleid en opgeleid voor deze nieuwe situatie, waarbij de cliënt de begeleiding en de coaching voor de betrokkenen samen het uitgangspunt vormen.

Opleiding tot coach

Onze opleiding tot coach is bedoeld om medewerkers en begeleiders in de werkvelden zorg, overheid, sociale zekerheid en welzijn te professionaliseren. Voor elk van deze vakgebieden zijn er specifieke modulen waarin de richting van het beroep verder wordt uitgewerkt.

Belangrijke uitgangspunten  

  • De professional leert zijn taken uit voeren met de grondhouding van volledige presentie voor de cliënten met wie hij werkt
  • Daarnaast wordt de professional in staat gesteld een belangrijke rol te vervullen bij het stimuleren en ondersteunen van de cliënt bij de inrichting van diens leven door het vergroten van de regie en autonomie van de cliënt
  • Een derde belangrijke pijler is dat de professional leert hoe hij cliënten stimuleert en ondersteunt bij het vervullen van hun rol als volwaardig burger.

GRONDHOUDING en COMPETENTIES

Rode draad in de opleidingen en de trainingen is de ontwikkeling van eigen grondhouding en competenties die behoren bij het (geijkte) beroepsprofiel. Cursisten werken met een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan. Onze docenten zijn ervaren deskundigen uit de praktijk van de zorg en sociale zekerheid. Zij passen recente ervaring uit hun werk toe in de opleiding. Cursisten leren werken met de meest moderne instrumenten en methoden.

Naast kennis en theorie leren de cursisten via action learning de praktijk en via intervisie zichzelf.

Een belangrijk onderdeel van de Academie zijn ook onze kortdurende workshops. Deze workshops bevatten steevast een interessant onderdeel van onze vakopleidingen. Onze workshops en applicaties zijn een aanrader voor professionals die op een doelgerichte wijze kennis willen maken met onze expertise.

Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van ons opleidingsaanbod.

Deze opleiding/trainingen bieden we in twee vormen aan.
In een groep met geplande (klassikale) bijeenkomsten en of in combinatie met E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).
Via een individuele route met Blended – en E-learning (coaching en ondersteuning via de elektronische weg).

Vriendelijk willen wij je verzoeken om via ons contact formulier aan te geven voor welke opleiding je interesse hebt dan zullen wij z.s.m. contact met jou opnemen.
Je kunt natuurlijk ook altijd even direct contact met ons opnemen.

De meest recente planning van de nieuwe opleidingen en voor de data van onze informatiebijeenkomsten en workshops vind je op onderstaande pagina:
Data info-bijeenkomsten,workshops en nieuwe opleidingen.

Facebooktwitterlinkedinmail